Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100231 Library:100324 in /home/taxacta/www/root/class/core.dbclassi.php on line 27
Дейности
Харесва ли ви или не, налага се да дадете своя дан

Дейности

Сливания и придобивания
Услугите, които предоставяме включват:
  Данъчен преглед за целите на придобиване (дю дилиджънс):
 • Обстоен или ограничен дю дилиджънс на посочени дружества или активи;
 • Цел: установяване на потенциални задължения за данъци и други задължения, отнасящи се до бизнеса, които могат да повлияят върху стойността на активите или върху поетите гаранции.
  Структуриране на сделките:
 • Консултации за подходящото структуриране на сделките по придобиване или за най-подходящата схема за преструктуриране;
 • Оценка на възможните данъчни ползи от активите или структурата на сделката и откриване на проблемите, отнасящи се към тях;
 • Съдействие при изготвянето на съответните клаузи на договорите за придобиване.
  Съдействие в процеса на преговори
 • Консултации по различни въпроси, свързани с данъчните въпроси и последици в процеса на финализиране на сделките;
 • Съдействие за преструктуриране на бизнеса в съответствие с данъчното законодателство.
Структуриране на търговски сделки
  Преглед и изготвяне на проекти на документи по сделки
 • Изготвяне на проекти за съответните клаузи на търговските договори;
 • Проучване относно приспадаемостта на различните разходи по сделката;
 • Отчитане влиянието на ограниченията, например тези, свързани с пренасяне на загуби;
  Провеждане на преговори и наблюдение на изпълнението
 • Съдействие на нашите клиенти в процеса на преговори и изпълнение на търговските сделки по отношение на данъците и съблюдаване на данъчното законодателство;
 • Консултация по съществуващите възможности за данъчно планиране, вкл. специфичните данъчни облекчения и начини за оптимизиране на данъчните задължения;
Данъчна защита
  Подпомагане в процеса на данъчна проверка или ревизия
 • Изготвяне на становища, писма, отговори;
 • Срещи с ревизиращия екип за изясняване на фактически и правни обстоятелства;
  Обжалване на данъчни актове по административен ред;
 • Изготвяне на жалби;
 • Съвет за представяне на доказателства;
 • Проучване и представяне на съдебна практика.
  Процесуално представителство пред съд при обжалване на данъчни актове
 • Изготвяне на жалби и становища;
 • Явяване на съдебни заседания.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ВИЕ?

 • Установяване на потенциални задължения за данъчни задължения, които могат да повлияят върху стойността на бизнеса или върху поетите гаранции;
 • Задълбочени съвети за правилното изготвяне и предаване на различна данъчна документация;
 • Достъп до пълен набор от данъчни консултации по структурирането на комплексни бизнес сделки, включително за съобразяването на данъчните изисквания;
 • Практични решения за вашия бизнес и оперативните ви нужди.