Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:100231 Library:100323 in /home/taxacta/www/root/class/core.dbclassi.php on line 27
Счетоводни услуги

Счетoводни услуги

АКАУНТА предоставя ефективни счетоводни услуги, като идентифицира възможните счетоводни и данъчни проблеми включително консултиране на нашите клиенти за правилното отразяване на техните сделки във финансовите отчети. Ние предоставяме услуги, както на български, така и на английски език, в тясна връзка с клиентите ни. Ние целим да открием области с потенциален риск за клиента и да намерим приемливо решение.

Счетоводните услуги, които предоставяме могат да се разделят най-общо на следните групи:

Счетоводна отчетност: месечна обработка на всички счетоводни документи и съвет за съпътстващата документация, която е необходимо да се изготви. Ние изготвяме всички изисквани от закона отчети: оборотни ведомости, дневници за покупки и продажби, ДДС декларации, декларации за корпоративни данъци, и подаваме декларациите до съответните органи в срок. Ние изготвяме междинни и годишни финансови отчети във формат съгласно изискванията на местното законодателство и националните или международните счетоводни стандарти. Ние използваме модерен софтуер, включително електронен подпис.

Администриране на заплати: Администрирането на заплати включва преглед на трудовите договори на служителите на нашите клиенти, регистрирането на тези договори в Националната агенция по приходите, месечно изчисляване на нетното възнаграждение чрез начисляването на дължимите вноски и данъци, изготвяне на уведомления до съответните органи, съгласно нормативните изискванията.

Отчитане по IFRS: Ние подготвяме месечни/тримесечни финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (IFRS) включително: баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за движението на капитала, бележки към финансовите отчети.

Отчетност на групи: Ние съдействаме на нашите клиенти в подготовката на отчетността в рамките на групата от дружества, както и консолидиране съгласно изискванията на централите им и подпомагане за навременното и правилно изготвяне на такива отчети.

Управленско счетоводство: Ние изготвяме проекти на бюджети за разходите, управленски отчети (вкл. сравнение между бюджетни и реални резултати); ние изготвяме прогнози, както и други отчети според изискванията на ръководството и/или съдружниците на клиента.

Управление на средства: Услугите включват подготовка на банкови платежни документи, получаване на банкови извлечения, он-лайн банкиране, изготвяне на отчети за паричните потоци.

Други услуги: Съдействие в процеса на външен одит, съдействие при данъчни проверки, обучение по IFRS на вътрешните финансови отдели, както и съдействие при процеси на сливания и придобивания.